decorative background image

Esma-ül Hüsna / Allah'ın Güzel İsimleri / The Beautiful Names of Allah

 

"En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."

(A'raf Suresi 180. Ayet Meali)

 

“Allah’ın Doksan Dokuz ismi vardır. kim onları okuyup ezberlerse ve anlarsa ( onlara göre yaşarsa ) Cennete girer”

(Hadis-i Şerif)

 

Bismillahirrahmanirrahim

Hüvallahüllezi la ilahe illa hu.

Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Melikü Ya Kuddusü Ya Selamü Ya Mü’minü

Ya Müheyminü Ya Azizü Ya Cebbaru Ya Mütekebbiru Ya Haliku Ya Bariü

Ya Musavviru Ya Gaffaru Ya Kahharu Ya Vahhabu Ya Razzaku Ya Fettahu

Ya Alimü Ya Kabidu Ya Basitu Ya Hafidu Ya Rafiu Ya Muızzü Ya Muzillü

Ya Semiu Ya Basiru Ya Hakemü Ya Adlü Ya Lafiyfü Ya Habiru Ya Halimü

Ya Azimü Ya Gafüru Ya Şeküru Ya Aliyyü Ya Kebiru Ya Hafizu Ya Mukitü

Ya Hasibü Ya Celilü Ya Kerimü Ya Rakibü Ya Mücibü Ya Vasiu Ya Hakimü

Ya Vedüdü Ya Mecidü Ya Baisü ya Şehidü Ya Hakku Ya Vekilü Ya Kaviyyü

Ya Metinü Ya Veliyyü  Ya Hamidü Ya Muhsi Ya Mübdiü Ya Muidü Ya Muhyi

Ya Mumitü Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Vacidü Ya Macidü Ya Vahidü

Ya SamedüYa Kadiru Ya Muktediru Ya Mukaddimü Ya Muahhiru Ya Evvelü

Ya Ahiru Ya Zahiru Ya Batinu Ya Vali Ya Müteali Ya Berru Ya Tevvabü

Ya Müntekimü Ya Afüvvü ya Raufü ya Malikel Mülki Ya Zel Celali Vel İkrami

Ya Muksitu Ya Camiu Ya Ğaniyyü ya Muğni Ya Maniu ya Darru Ya Nafiu

Ya Nuru Ya Hadi Ya Bediu Ya Baki Ya Varisü Ya Reşidü Ya Sabüru.

(Celle celalühu amme nevalühü ve la – ilahe gayruh)

 

 

 1. Allah 

 O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.

 

 2. er-Rahman 

 Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).

 

 3. er-Rahim 

 Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette). 

 

 4. el-Melik 

 Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

 

 5. el-Kuddüs 

 Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. 

 

 6. el-Selam 

 Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

 

 7. el-Mü'min 

 Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan,kullarına yaptığı vadinde sadık.

 

 8. el-Müheymin 

Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.

 

 9. el-Aziz 

 İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

 

10. el-Cabbar 

Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

 

11. el-Mütekebbir 

Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

 

12. el-Halik 

Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan.

 

13. el-Bari 

Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.

 

14. el-Musavvir 

Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

 

15. el-Gaffar 

Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.

 

16. el-Kahhar 

Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim. 

 

17. el-Vahhab 

Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan. 

 

18. el-Rezzak 

Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

 

19. el-Fettah 

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. 

 

20. el-Alim 

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan. 

 

21. el-Kâbıd

 Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan. 

 

22. el-Bâsıt

 Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten. 

 

23. el-Hafıd 

Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

 

24. el-Rafi 

Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten. 

 

25. el-Muiz 

İzzet veren, aziz kılan.

 

26. el-Müzil 

Zillete düşüren, hor ve hakir eden. 

 

27. el-Semi 

Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden. 

 

28. el-Basir 

Her şeyi gören.

 

29. el-Hakem 

Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

 

30. el-Adl 

Son derece adaletli olan. 

 

31. el-Latif 

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.

 

32. el-Habir 

Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.

 

33. el-Halim 

Yumuşak davranan, hilmi çok olan. 

 

34. el-Azim 

Pek azametli olan, yüce.

 

35. el-Gafur 

Çok bağışlayan, magfireti çok.

36. el-Şekur 

Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.

 

37. el-Aliyy 

Çok yüce.

 

38. el-Kebir 

Pek büyük.

 

39. el-Hafız 

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.

 

40. el-Mukit 

Bilen,tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren. 

 

41. el-Hasib 

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen Mahlukatına kafi olan.

 

42. el-Celil 

Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

 

43. el-Kerim 

Çok ikram edici.

 

44. el-Rakib 

Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan. 

 

45. el-Mucib 

Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.

 

46. el-Vasi 

Lütfu bol olan.

 

47. el-Hakim 

Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.

 

48. el-Vedud 

İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.

 

49. el-Mecid 

Şanı, şerefi çok üstün olan.

 

50. el-Bais 

Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.

 

51. el-Şehid 

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

 

52. el-Hakk 

Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

 

53. el-Vekil 

Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

 

54. el-Kaviyy 

Pek kuvvetli. 

 

55. el-Metin 

Pek güçlü. 

 

56. el-Veliyy 

Seçkin kullarının dostu. 

 

57. el-Hamid 

Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen. 

 

58. el-Muhsin 

Sonsuz da olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen. 

 

59. el-Mubdi 

Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan. 

 

60. el-Muid 

Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. 

 

61. el-Muhyi 

İhya eden, dirilten,can bağışlayan, sağlık veren. 

 

62. el-Mümit 

Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren. 

 

63. el-Hayy 

Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

 

64. el-Kayyum 

Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.

 

65. el-Vacid 

İstediğini, istediği vakit bulan. 

 

66. el-Macid 

Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol. 

 

67. el-Vahid 

Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan. 

 

68. el-Samed 

Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.

 

69. el-Kadir 

İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

 

70. el-Mukdedir 

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden. 

 

71. el-Mukaddim 

İstediğini öne getiren, öne alan. 

 

72. el-Muahhir 

İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.

 

73. el-Evvel 

Her şeyden önce var olan. 

 

74. el-Ahir 

Her şey helak olduktan sonra geri kalan.

 

75. el-Zahir 

Varlığı sayısız delillerle açık olan.

 

76. el-Batın 

Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan. 

 

77. el-Vali 

Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.

 

78. el-Müteali 

Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.

 

79. el-Berr 

Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan. 

 

80. el-Tevvab 

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan. 

 

81. el-Muntekim 

Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren. 

 

82. el-Afüvv 

Affeden, mağfiret eden. 

 

83. el-Rauf 

Merhamet edici. Pek şefkatli.

 

84. Malik'ül-Mülk 

Mülkün ebedi ezeli sahibi.

 

85. Zülcelali ve'l-İkram 

Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.

 

86. el-Muksit 

Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.

 

87. el-Cami 

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. 

 

88. el-Ganiyy 

Çok zengin,hiç bir şeye muhtaç olmayan.

 

89. el-Muğni 

Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan. 

 

90. el-Mani 

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

 

91. el-Darr 

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan. 

 

92. el-Nafi 

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

 

93. el-Nur 

Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan. 

 

94. el-Hadi 

Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan. 

 

95. el-Bedi 

Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.

 

96. el-Baki 

Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.

 

97. el-Varis 

Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi. 

 

98. el-Raşit 

Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

 

99. es-Sabur 

Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.