decorative background image

Salavat-ı Şerifeler

 

Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun.

(Kur'an-ı Kerim / Ahzâb Suresi 56. Ayet Meali)

 

 

(1) Allahümme salli alâ Muhammed.

 

(2) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed.

 

(3) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

 

(4) Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.

 

(5) Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât.

 

(6) Allahümme barik alâ Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid.

 

(7) Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.

 

(Salâvat-ı Münciye) (Salaten Tüncina)

(8) Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

 

(Salâvat-ı Tefriciyye) (Salâvat-ı Nariye)

(9) Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

 

(Salâvat-ı Fethiyye)

(10) Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym.

 

(Salâvat-ı Ümmiye)

(11) Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vahiyn.

 

(Bi Adedi Elf Salâvat-ı)

(12) Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bi adedi elfi enfâsil mahlukat. Ve salli alâ seyyi­dinâ Muhammedin bi adedi eş’aaril mevcûdât. Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin bi adedi sevâkinilerdı vessemâvât. Ve salli alâ seyyi­dinâ Muhammedin bi adedi hurûfil levhı ved-deavât Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin biadedi küllil ma’düüdât velma’lûmât. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve âhıri bakaaihii ve alâ âlihii ve sahbihit-tayyibiynet-taahiriyne ecmeıyn. Bi rahmetike Yâ erhamerrahımiyn.

 

(Bi Adedi Külli Dâin Salâvat-ı)

(13) Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi âdedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîren kesîra ve salli ve sellim alâ cemî’ıl enbiyâi ve’l mürselin ve âli küllin ecmeîn ve’l hamdülillâhi Rabbil âlemin.

 

(14) Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esraarike ve lisâni huccetike ve aruusi memleketike ve imâmi hazretike ve tıraazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücûüdi vessebebi fîi külli mevcûüdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedûümü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehe lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn.

 

(15) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten daimeten bi devami mülkik.

 

(16) Allahümme salli alâ ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema.

 

(17) Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.

 

(18) Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

 

(19) Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh.

 

(20) Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.

 

(21) Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.

(22) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve ala alihi salaten ta”dilü cemiy”a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi selamen ya”dilü selamehüm.

 

(23) Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû.

 

(24) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah.

 

(25) Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.

 

(26) Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.

 

(27) Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

 

(28) Allahümme inni eselüke bike en tasülliye alâ seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve alâ alihim ve sahbihim ecmeıne ve en tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.

 

(29) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.

 

(30) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya iddeti ınde şiddeti.veya ğavsi ınde kürbeti.ve ya harisi ınde külli müsibeti.ve ya hafizi ınde külli beliyyeti.ve salli ala muhammedin ve alihi ve alâ cemi-ıl mürseliyn.vel hamdülillahi rabbil alemiyn.

 

(31) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve mühıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmaıne ya erhamer rahımiyn.

 

(32) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rizaen ve lihakkihi edaen.

 

(33) Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli alâ men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli alâ men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.

 

(34) Allahümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıyameh.

 

(35) Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.

 

(36) Allahümme salli alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve Adem'e Nuh'e ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehüm aninnebiyyin vermürseli'ne salavatul lahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

 

(37) Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihi Mustafa ve ashârihi ve ensârihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.

 

(38) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi küllemahtelefel melevan ve teakabel asaran ve kerraral cedidan vestakbelel ferkadan ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehiyyete vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar.

 


(39) Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi adede kema-lillahi ve ve kema yeligu bikemalih.

 

(40) Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat.

 

(41) Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih.

 

(42) Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve halîlike ve habîbike salâten ergâ bihâ merâgıyel ihlâsi ve enâlü bihâ ğâyetel ihtisâsi ve alâ âlihî ve sellim teslîmen adede mâ ehâta bihi ılmüke ve ahsâhü kitâbüke küllemâ Zekerekezzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.

 

(43) Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey'ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.

 


(44) Allahumme salli alâ Muhammedin seyyidil kevneyni vessekaleyni vel ferîgayni ceddil Haseni ve Huseyni Mahbûbi Rabbil Meşrıgayni vel Mağribeyni el Magsûdi vel Matlûbi bi gâbi gavseynil mütecellâ bi tecelliyeynillezî gâle lehul vâhidûl ehadu yâ nûrannûri veyâ sırrassırrı veyâ hâzâine ma’rifetin efdeytu mulkî aleyke Yâ Muhammedü milledünil arşi ilâ tahtil aradîne küllühüm yetlubûne rıdâe ve ene etlubu rıdâeke sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âli Muhammedin velhamdülillahi Rabbil Âlemîn.

 

(45) Allahumme salli alâ Muhammedin bahri envârike ve ma’de ni esrârike ve ayni inâyetike ve şemsi hidâyetike ve arûsi memleketike ve emni vilâyetike ve lisâni muhabbetike ve imâmi hadretike ve hayri halgıke ve ehabbil halgi ileyke ab dike ve habîbike ve resûliken nebiyyil ummiyyillezî hatem te bihil enbiyâe vel murselîne ve alâ melâiketikel mugarrebîne min ehlissemâvâti ve ehlil eradîne rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaîne birahmetike yâ erhamerrâhimîne velhamdulillahi Rabbil âlemîn.

 

(46) Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin şeceratil aslin nuraniyyeti ve lem’atil kabdatir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrafis suveril cismaniyyeti ve menbeıl esraril ilahiyyeti ve hazainil ulumil ıstıfaiyyeti sahıbil kabdatil asliyyeti ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti meninderacetin nebiyyune tahte livaihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halakte ve rezakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asü men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.

 

(47) Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîra.

 

(48) Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed.